УВАГА!

КОНКУРС ДЛЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ!

Новоодеська районна рада повідомляє, що Миколаївська обласна рада організовує та щорічно проводить обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, який сприяє громадам сіл, селищ, міст та районів Миколаївської області у вирішенні місцевих проблем соціально-економічного та екологічного характеру, створенні умов для їх сталого розвитку.

Пріоритетні напрями конкурсу:

 • зміцнення матеріально-технічної бази місцевих бюджетних установ соціально-культурної сфери (шкіл, дошкільних навчальних закладів, ФАПів, сільських лікарняних амбулаторій та лікарень, бібліотек, клубів та Будинків культури, музеїв, самодіяльних творчих колективів);
 • благоустрій населених пунктів (озеленення, створення малих архітектурних форм, громадських криниць, дитячих ігрових майданчиків, відновлення зовнішнього освітлення, ремонт пам’ятників та об’єктів місцевої історичної спадщини);
 • модернізація мереж водопостачання;
 • підвищення енергоефективності громадських закладів, використання відновлювальних джерел енергії;
 • розвиток фізичної культури і спорту (облаштування відкритих спортивних майданчиків та стадіонів в освітніх закладах і місцях масового відпочинку населення, ремонт та оснащення спортивних залів, у тому числі придбання спортивного інвентарю та спортивної форми);
 • організація захисту громадського порядку, охорони навколишнього природного середовища;
 • розвиток туристичної діяльності та курортної справи, відновлення народних промислів, створення обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів;
 • поліпшення безпеки життя, зменшення вразливості адміністративно-територіальних одиниць від підтоплення, виникнення природних та техногенних катастроф.

На конкурс приймаються проекти, у яких передбачається спів- фінансування з місцевих бюджетів в обсязі не менш як 50 відсотків від їх загальної вартості.

Обсяги фінансування проектів-переможців з обласного бюджету становлять:

І категорія (сільські, селищні ради) -         50,0 тис. гривень
ІІ категорія (міста обласного та районного значення) -         75,0 тис. гривень
ІІІ категорія (районні ради) -         100,0 тис. гривень

Запрошуємо взяти участь в обласному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування та подавати до Новоодеської районної ради проектні заявки до 01 листопада 2016 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Наглядової ради обласного щорічного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

від 06 вересня 2012 року №1

Організаційно-методичні рекомендації з підготовки проектів і конкурсної документації для участі в обласному щорічному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

Розділ І. Загальні положення.

Рекомендації розроблені з урахуванням Положення про порядок проведення щорічного обласного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, затвердженого рішенням обласної ради від                   26 червня 2012 року № 21 «Про щорічний обласний конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування».

У процесі підготовки проекту та супроводжувальних документів конкурсанти повинні дотримуватися цих рекомендацій та вимог щодо змісту та оформлення проектів.

Проект подається у друкованому та електронному варіантах українською або російською мовами в 2-х примірниках за пріоритетними напрямами, визначеними у пункті 1.5. вищезазначеного Положення.

Розділ ІІ. Основні вимоги до змісту проекту та супроводжувальних документів.

2.1. Титульний лист.

Формат А-4. На титульному листі мають бути зазначені:

орган місцевого самоврядування, від імені якого подається проект;

повна назва проекту;

ПІБ керівника проекту, його місце роботи, адреса, номер контактного телефону, Е-mail.

2.2. Проектна заявка заповнюється відповідно до наведеної аплікативної форми:

Наглядовій раді обласного щорічного конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування

Заява

Просимо прийняти проект __________________________________

                                 назва проекту

для участі в обласному щорічному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

Додатки:

 1. Проект обсягом - _____ сторінок у 2-х екземплярах.
 2. Електронна версія (диск, флешка).
 3. Копія рішення відповідної ради про участь в обласному конкурсі.

Керівник органу місцевого самоврядування, що надає проект в особі _______________________________________________

ПІБ

М.П.   ____________                               «____» ________ 2012 року

                 підпис

2.3. Кошторис витрат за проектом має містити відомості про джерела та обсяги фінансування впровадження проекту.

Джерело фінансування Сума, гривень Відсоток від загальної суми
Фінансування за рахунок місцевого бюджету ради-учасниці
Фінансування за рахунок організацій – партнерів, у томі числі власних   коштів громадян

Очікуване фінансування з обласного бюджету (в разі визнання проекту   переможцем конкурсу)

Загальна сума на впровадження проекту ____________________________

__________________   підпис керівника проекту.

2.4. Детальна інформація щодо змісту проекту та опису об’єкта впровадження.

2.4.1.Пояснювальну записку слід починати лаконічно з анотації проекту, а саме:

актуальність проекту, пріоритетність для громад порушеної в ньому проблеми, реальність виконання проекту;

перелік основних заходів проекту та очікувані результати від його впровадження;

обсяг коштів, потрібних для реалізації проектної пропозиції та перспективи подальшого функціонування новоутворених можливостей за рахунок інших джерел фінансування;

співвиконавці та партнери проекту, наявність у громади досвіду розв’язання інших проблемних питань місцевого розвитку.

2.4.2. Докладний опис проблеми та/або об’єкта впровадження, на які направлений проект, мають містити стислу інформацію про:

адміністративно-територіальну одиницю, визначення цільової групи населення, на яку спрямовані очікуванні результати проекту;

те, яким чином запропонований проект відповідає стратегії розвитку відповідної території, пріоритетним напрямам конкурсу, змістом яких місцевих нормативно-правових актів це може бути доведено (прикласти копії).

2.4.3. Мета та завдання проекту мають бути чітко обґрунтованими, конкретними, реалістичними, досяжними у запропонований спосіб розв’язання;

2.4.4.План практичних заходів, за допомогою яких планується досягнення цілей проекту, а саме: 

які фінансово-економічні, організаційні, майнові, правові або управлінські механізми планується задіяти в процесі реалізації проекту, які з них мають інноваційну складову;

на яких попередніх досягненнях або позитивному досвіді громади базується запропонований проект;

деталізований перелік заходів у відповідності до технології та раціонального використання матеріально - технічних та фінансових ресурсів;

обґрунтування місця і ролі організацій-партнерів при розподілі обсягів запланованих робіт;

наявність професійно підготовлених виконавців заходів проекту, обґрунтування доцільності їх залучення;

які ризики чи побічні негативні наслідки можливі під час реалізації проекту та способи їх усунення.

2.4.5. План-графік реалізації проекту складається відповідно до попередньої уяви розробника щодо послідовності виконання, обсягів, вартості та переліків запланованих робіт.

Повторювати назву та зміст заходів не обов’язково, достатньо посилатися на їх нумерацію у деталізованому переліку, визначеному в п.2.4.4.

План-графік доцільно розбити на етапи, що формуються шляхом об’єднання заходів, виконання яких просуває проект на певний рівень завершеності, не порушує принципу цільового призначення видатків, не розпорошує матеріально-технічні та фінансові ресурси.

План заходів рекомендується представляти у такій аплікативній формі:

Тривалість заходів

(по етапах)

Захід

Джерела Фінансування (видатки поточні/капітальні)

тис. гривень

Обласний бюджет Місцевий бюджет Організації-партнери
І етап
Місяць 1
Місяць 2
Місяць 3
ІІ етап
Місяць 4
Місяць 5
Місяць 6

2.4.6. Очікувані результати проекту.

У цьому розділі необхідно висвітлити інформацію про поточні та перспективні наслідки реалізації проекту за соціальною та економічною складовими, яким чином реалізація проекту поліпшила наявну ситуацію                 ( в якісному та кількісному виразі).

2.4.7. Рекомендації щодо складання бюджету проекту.

Бюджет проекту складається за наведеними формами 1і 2.

Загальний бюджет проекту/форма1/

Найменування заходів, що планується за проектом, перелік та найменування видатків

Загальна вартість

(грн.)

Джерела фінансування
Учасник конкурсу Організації-партнери Обласний бюджет

Розклад бюджету проекту за статтями видатків /форма 2/

Статті видатків

Загальна сума

(грн.)

Джерела фінансування
Рада - переможець Організації - партнери Обласний бюджет
 1. 1.Видатки споживання
 1. 2.Видатки розвитку

Примітка:

Зразки заповнення форм наведено на ст.59 та 61 «Збірника інформаційно-методичних матеріалів щодо проведення Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування», підготовленого Державним фондом сприяння розвитку місцевого сам